Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

projekt Co by bylo kdyby 2

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Základní kurz pro asistenty pedagoga - OSTRAVA

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Kurz je určen:

pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat

Absolvent kurzu:

získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv

získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole

osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení

dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí

získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat

získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat

bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči

získá informace o strategii zvládání krizových situací

dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat

nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Rozsah kurzu:

80 hodin přímé teoretické výuky (4 bloky výuky vždy 9 – 17 hodin)

40 hodin praxe ve škole

individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu

Počet účastníků:

minimální počet účastníků je 17, maximální 25

Podmínky účasti:

komunikativnost, spolehlivost, empatie základní znalost práce s MS Office, internet

Podmínky pro získání osvědčení o absolvování kurzu:

75% účast na seminářích

vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu

napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu

splnění povinné 40 hodinové praxe

Akreditace:

kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. 652/2015–1–124 v systému DVPP, akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015

absolvování Základního kurzu pro asistenty pedagoga opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 198/2012 Sb. O pedagogických pracovnících, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.

Základní kurz pro asistenty pedagoga je akreditován podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT nikoli podle Zákona o zaměstnanosti MPSV. Jedná se o kvalifikační kurz nikoli rekvalifikační kur­z.

Kontakt:

Vladislava Kršková – koordinátorka kurzů v Brně

vladislava.krskova@rytmus.org, 734 441 119

bližší informace o kurzu a jak se na něj přihlásit naleznete ZDE


datum: 6. – 8.3., 20. – 22.3., 3. – 5.4., 17. – 19.4. 2017

čas: 9 – 17 hodin

místo: Ostrava – bude upřesněno

lektoruje: tým lektorů

cena: 9 500,– Kč